Member 2814
1 entry
6679 views

 RSS
(F, 31)
Warsaw, PL
Immortal since Dec 27, 2010
Uplinks: 0, Generation 5
 • Affiliated
 •  /  
 • Invited
 •  /  
 • Descended
 • Now playing SpaceCollective
  Where forward thinking terrestrials share ideas and information about the state of the species, their planet and the universe, living the lives of science fiction. Introduction
  Featuring Powers of Ten by Charles and Ray Eames, based on an idea by Kees Boeke.
  Inspiracją do powstania projektu było graficzne przedstawienie komunikatu z Arecibo. Jest to wiadomość zakodowana za pomocą systemu binarnego, zaprojektowana przez dyrektora obserwatorium w Arecibo i zespołu osób tam pracujących. Następnie wiadomość została wyemitowana w kosmos 16 listopada 1974 roku w kierunku gromady kulistej M13 znajdującej się w gwiazdozbiorze Herkulesa. Celem tego typu pierwszego działania było nawiązanie kontaktu z obcą inteligentną cywilizacją za pomocą sygnału radiowego.

  Atrakcyjny wygląd wiadomości i cel: przekaz wiadomości inteligencja-inteligencja, autor-odbiorca przyniósł mi skojarzenia z cechami obiektu sztuki. Potrzeba nawiązanie dialogu i dzielenia się informacją.
  W moim projekcie zapisuję za pomocą międzynarodowego sposobu kodowania liter w systemie binarnym 8 wybranych obiektów układu słonecznego, na których powierzchniach do 2011 roku stwierdzono lub wysnuto hipotezy na temat obecność wody w stanie ciekłym lub stałym:

  EARTH MOON MARS EUROPA ENCELADUS RHEA 24THEMIS 65CYBELE
  Są to planety, naturalne satelity i planetoidy obecne w rodzimym układzie.

  (Odkrycia H2O na kolejnych obiektach są przyjmowane entuzjastycznie, ze względu na niepodważalną rolę jaką posiada w tworzeniu i utrzymywaniu życia. Powszechność wody w naszym układzie dobrze rokuje w przypadku hipotez dotyczących odkrywanych układów pozasłonecznych.)

  Następnie zapisuję je w sposób graficzny, jak w przypadku Arecibo Message i tworzę estetyczny znak wpisany w koło, o możliwości wielokrotnego i w różnej formie zastosowania.
  Otrzymałam dla poszczególnych obiektów następujący zapis:

  (0)1000101 (0)1000001 (0)1010010 (0)1010100 (0)1001000 – EARTH

  (0)1001101 (0)1001111 (0)1001111 (0)1001110 – MOON

  (0)1001101 (0)1000001 (0)1010010 (0)1010011 – MARS

  (0)1000101 (0)1010101 (0)1010010 (0)1001111 (0)1010000 (0)1000001 – EUROPA

  (0)1000101 (0)1001110 (0)1000011 (0)1000101 (0)1001100 (0)1000001 (0)1000100 (0)1010101
  (0)1010011 – ENCELADUS

  (0)1010010 (0)1001000 (0)1000101 (0)1000001 – RHEA

  (0)11000 (0)1010100 (0)1001000 (0)1000101 (0)1001101 (0)1001001 (0)1010011 – 24THEMIS

  (0)1000001 (0)1000011 (0)1011001 (0)1011001 (0)1000101 (0)1001100 (0)1000101 – 65CYBELE

  Celem działania, było odrzucenie granic „płaskiego świata”, braku odczucia przynależności do czegoś znacznie większego. Przypadkiem było ukształtowanie życia na Ziemi i te przypadki niejednokrotnie muszą być powtórzone nawet jeśli mowa o życiu na poziomie organizmów jednokomórkowych. Chciałam uświadomić, że czujemy większą przynależność do świata wykreowanego, zamkniętego granicami niż prawdziwego i nieskończonego, a przez ignorancję i brak pokory względem natury stracimy możliwość przetrwania, do której instynktownie dążymy.
  Od zawsze liczne kultury utożsamiały bogów i moc stwórczą z niebem i żywiołami, kierując oczy i modły ku niebu, czując potrzebę obserwacji i analizy ruchu ciał niebieskich. Dziś możemy swobodnie potwierdzić, lecz już na innej zasadzie, że wszechświat pełen jest możliwości tworzenia, ale i destrukcji.

  Projekt Informacja, został tworzony z myślą o przestrzeni miejskiej, a dokładniej o podłożu płaskim, naturalnym, dla przestrzeni parkowej. W tym przypadku jednak przedstawiam wizualizację stworzonego znaku, w sytuacji galeryjnej, adekwatnymi dla niej środkami (instalacja, malarstwo). Projekt można było oglądać podczas wystawy końcoworocznej Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie, w pracowni Sztuki w Przestrzeni Publicznej.

  Na wystawie można było zobaczyć:
  -instalacja z drobnego piasku i pleksi. ok.2/2m
  -6 obrazów olejnych 60/60cm każdy
  -tekst opisujący projekt

  Zamieszczam fotografie całej zagospodarowanej przeze mnie przestrzeni, detal materiału użytego w instalacji, malarstwo, fotografię z dokumentacji powstawania instalacji, szkic dotyczący układu, dane dotyczące proporcji prac, próbkę użycia naturalnego podłoża i rejestrację jego zmiany w czasie.

  ———————————————————————————————————————————————————————————————-

  The inspiration for the creation of the project was a graphical representation of the message from Arecibo. This is the message encoded using binary system, designed by the Director of the Observatory in Arecibo, Puerto Rico and a team of people working there. Then the message was issued in Cosmos 16 November 1974 in the direction of clusters spherical M13 in Hercules. The purpose of this type the first action was to establish contact with foreign intelligent though by using the radio signal.

  Attractive appearance of the message and objective: transfer news intelligence-intelligence, author-recipient brought me an association with the characteristics of an object of art. The need for dialogue and sharing information.
  In my project just by using the international coding case binary 8 selected objects of the solar system, in which the surfaces to 2011 was found or they hypotheses about the presence of water in liquid or solid:

  EARTH MOON MARS, EUROPA, ENCELADUS RHEA 24THEMIS 65CYBELE
  Are planets, natural satellites and asteroids present in the home.

  (Discovery of H2O on subsequent objects are received enthusiastic, due to the undisputed role it has in creating and maintaining life. The widespread use of water in our system as well as in the case of hypotheses about discovered extrasolar systems.)

  Then save it in a way, as in the case of the Arecibo Message and create aesthetic character enclosed in the pie, with the possibility of multiple and different form of the application.
  I received for individual objects as follows:
  (0)1000101 (0)1000001 (0)1010010 (0)1010100 (0)1001000 – EARTH

  (0)1001101 (0)1001111 (0)1001111 (0)1001110 – MOON

  (0)1001101 (0)1000001 (0)1010010 (0)1010011 – MARS

  (0)1000101 (0)1010101 (0)1010010 (0)1001111 (0)1010000 (0)1000001 – EUROPA

  (0)1000101 (0)1001110 (0)1000011 (0)1000101 (0)1001100 (0)1000001 (0)1000100 (0)1010101
  (0)1010011 – ENCELADUS

  (0)1010010 (0)1001000 (0)1000101 (0)1000001 – RHEA

  (0)11000 (0)1010100 (0)1001000 (0)1000101 (0)1001101 (0)1001001 (0)1010011 – 24THEMIS

  (0)1000001 (0)1000011 (0)1011001 (0)1011001 (0)1000101 (0)1001100 (0)1000101 – 65CYBELE

  The objectives of the operation, was the rejection of the boundaries of the "flat world", lack of feeling of belonging to something much larger. The case was the formation of life on Earth and these cases often have to be repeated even if speech about life at the level of the unicellular organisms. I wanted to be clear, that we feel the greater membership of the main world, closed borders than true and infinite, and by ignorance and lack of humility towards nature lose the possibility of survival, to which we instinctively.
  From always numerous cultural identify gods and creative power of the sky and the elements, to the eyes and modules towards heaven, feeling the need for observation and analysis of the movement of celestial bodies. Today, we freely acknowledge, but already on another principle, that the universe is full of opportunities, but also annihilation.
    Promote (2)
    
    Add to favorites
  Create synapse
   
        Cancel